bg |  en |  es |  de |  fr |  it

.SRC

.SRC като Self-reflecting City / Себеотразяващ град
(името на проекта е препратка и към силното присъствие на дигиталното в съвременната култура, в случая чрез алюзията за зададено файлово разширение, указващо формата)

Мулти-жанров артистичен проект за социално ангажирано изкуство в градска среда, представено чрез селектирани работи на български и международни визуални артисти.

Проектът .SRC разработва темата за града, който рефлектира/отразява собствените си недостатъци чрез активността на креативните си граждани.

Комуникацията с жителите на града е разработена чрез средствата и възможностите на разнородните форми на артистична интервенция в публична среда (хепънинг, акция, аудиовизуални инсталации и пърформанси, в т.ч. мултимедийни проекти).

Традиционен европески модел на гражданско поведение в съвременното общество, към което културно и политически принадлежим, е изразяването на гражданска позиция, или – рефлексията към актуалната социо-културна специфика на обществото. Поемайки от тази отправна точка – и като използва изразността на различни форми на социално ангажирано изкуство – проектът .SRC цели да конкретизира проблеми, свързани с кризата на идентичността и живеенето в общност – опитомяването на личните своеволия, изграждането на социално ангажирано отношение и възпитаването на социумна принадлежност.

Проектът разглежда ре-акцията на индивида като творчески акт на себесезиране в ролята му на член на конкретно общество, като така цели да провокира и ре-акцията на своята публика към актуални теми и въпроси, артистично интерпретирани в рамките на гореописаната проблемна област. За коментар е предложен животът на индивида в съвременния град – разгледан в множествеността на планирани стратегии за развитие, осмислен в обърнатото огледало на случващото се в действителност и реинтерпретиран като потенциални възможности за промяна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© eXAF 2008-2017